Thong Nhat Park in Hanoi. Foto: Nguyen Duc Hieu / Shutterstock.com

Thong Nhat Park in Hanoi. Foto: Nguyen Duc Hieu / Shutterstock.com