Yu Yuan Garten in Shanghai (China). Foto: Atosan / Shutterstock.com

Yu Yuan Garten in Shanghai (China). Foto: Atosan / Shutterstock.com